سکس زیر نویس

جقیا من برادرهثینم و برگشتم چندتا البوم گاده اندرریتد و چندتا ترک مشتتیییی بکنم تو کونتون بعدش برم

2023.06.09 14:32 Impressive-Amount301 جقیا من برادرهثینم و برگشتم چندتا البوم گاده اندرریتد و چندتا ترک مشتتیییی بکنم تو کونتون بعدش برم

البوم ها :
1: نبض از فرشاد
2: اهلی از رخ
4 : ساخت ایران از قاف وصفیر و رض و داریوش و ارشیا و بیداد
3: زیر خاکی از شاپور و شاکی
4: 404 از فرشاد
5: چرک نویس از دیگرد
6: دیس البوم قیچی از بامداد
7 : بعد از 57 از ساسان سونامی
8 : پرسپکتیو از صادق
9 : به وقت نون از نوید
10 : دره دستشویی از بامداد
ترک ها :

فرشاد :
1 خون 2 اکسپلور { اینسترومنتالیه که جایزه بین المللی گرفته} 3 روزه خوبه من
رخ :
1 عمو رضا 2 الک{فیت با صفیر} 3 دو قطبی 4 صفا باشه
صفیر :
1 بت 2 شمس 3 گا 4 کلاغ{ناموس ادبیات} 5 مسری
دیگرد :
1 جعبه سیاه 2 زاعد { دیس به بامداد} 3 خزان 4 نباید کشت 5 سوسک
بامداد :
1معجزه 2 نشخار 3 طوطی 4 دار 5 ابو لجن

submitted by Impressive-Amount301 to RapFars [link] [comments]


2023.06.09 14:09 Remote_Drink_7101 سکس با زیر نویس

submitted by Remote_Drink_7101 to u/Remote_Drink_7101 [link] [comments]


2023.06.08 21:02 Significant-Fig1399 سکس با زیر نویس فارسی

submitted by Significant-Fig1399 to u/Significant-Fig1399 [link] [comments]


2023.06.08 19:44 SessionNo8160 سکس با زیر نویس فارسی

submitted by SessionNo8160 to u/SessionNo8160 [link] [comments]


2023.06.08 18:42 RevolutionaryFox6229 سکس با زیر نویس فارسی

submitted by RevolutionaryFox6229 to u/RevolutionaryFox6229 [link] [comments]


2023.06.07 12:13 Realistic-Tea4240 سکس با زیر نویس

submitted by Realistic-Tea4240 to u/Realistic-Tea4240 [link] [comments]


2023.05.21 17:36 SimpleOverall2091 سکس با زیر نویس فارسی

submitted by SimpleOverall2091 to u/SimpleOverall2091 [link] [comments]


2023.05.21 14:22 Agile-Turn-3703 سکس با زیر نویس

submitted by Agile-Turn-3703 to u/Agile-Turn-3703 [link] [comments]


2023.05.15 09:58 Narrow_Chicken6992 سکس با زیر نویس

submitted by Narrow_Chicken6992 to u/Narrow_Chicken6992 [link] [comments]


2023.05.13 11:56 AdProof8551 سکس با زیر نویس فارسی

submitted by AdProof8551 to u/AdProof8551 [link] [comments]


2023.05.12 14:20 Substantial_Impact46 سکس با زیر نویس

submitted by Substantial_Impact46 to u/Substantial_Impact46 [link] [comments]


2023.05.10 12:19 Sweet_Accountant_653 سکس با زیر نویس

submitted by Sweet_Accountant_653 to u/Sweet_Accountant_653 [link] [comments]


2023.05.10 11:11 Original_Ranger_7937 سکس با زیر نویس فارسی

submitted by Original_Ranger_7937 to u/Original_Ranger_7937 [link] [comments]


2023.05.09 12:39 Hot-Mixture-9940 سکس با زیر نویس

submitted by Hot-Mixture-9940 to u/Hot-Mixture-9940 [link] [comments]


2023.05.02 18:21 Sensitive-Key-3283 سکس با زیر نویس

submitted by Sensitive-Key-3283 to u/Sensitive-Key-3283 [link] [comments]


2023.05.02 02:03 Infamous-Guest9755 سکس با زیر نویس فارسی

submitted by Infamous-Guest9755 to u/Infamous-Guest9755 [link] [comments]


2023.04.25 07:26 Plus_Weather7741 سکس با زیر نویس فارسی

submitted by Plus_Weather7741 to u/Plus_Weather7741 [link] [comments]


2023.04.19 15:14 ImaginaryBox9007 سکس با زیر نویس فارسی

submitted by ImaginaryBox9007 to u/ImaginaryBox9007 [link] [comments]


2023.04.19 15:09 Solid-Influence-8732 سکس با زیر نویس

submitted by Solid-Influence-8732 to u/Solid-Influence-8732 [link] [comments]


2023.03.27 20:49 Easy_Ad8478 نام خواننده و اسم اهنگ رو بگید

اول از همه که

کاکا نادان تقدیم میکند

اخ دلم هیشکی کنارش نیست،سر کن با خودت زیر و رو شو،دافولی رو پیدا کن تو‌ برا خودت وقتی میبینی حشر داره کلافه‌ت میکنه از خودت پاشو،خودت باش و،جق نزن تو با خودت هر تعطیلی،پیش از اینکه حشر پا بندت کنه قرآن رو بردار و تمرین قرائت کن با خودت یا سالم مان و دونه دونه،عمر نوه هات‌و ببین یا بگا رو و عالمی رو شعله کن با خودت تو انزال کنی،مسیر رو به روت رو باختی انزال کنی مسیر رو به روت‌و باختیی از پل اعتیاد،با قلبت،گذر کن با حشر تنها موندی با موزت،با دشمنت(جق)،با دوستت(سکس)،آخ دلم هیشکی کنارش نیست سر کن با خودت

کاکا نادان

submitted by Easy_Ad8478 to kalam_army [link] [comments]


2023.03.27 20:22 Easy_Ad8478 با این متن جق‌و ترک کن،برای همیشه(هرکی بگه آهنگ کیه و اسم آهنگ چیه جایزه داره(تیتاپ))

اول از همه که

کاکا نادان تقدیم می کند

اخ دلم هیشکی کنارش نیست،سر کن با خودت زیر و رو شو،دافولی رو پیدا کن تو برا خودت وقتی میبینی حشر داره کلافه‌ت میکنه از خودت پاشو،خودت باش و،جق نزن تو با خودت هر تعطیلی،پیش از اینکه حشر پا بندت کنه قرآن رو بردار و تمرین قرائت کن با خودت یا سالم مان و دونه دونه،عمر نوه هات‌و ببین یا بگا رو و عالمی رو شعله ور کن با خودت تو انزال کنی،مسیر رو به روت رو باختی انزال کنی تو مسیر رو به روت‌و باختیی از پل اعتیاد،با بچه هات،گذر کن با حشر تنها موندی با موزت،با دشمنت(جق)،با دوستت(سکس)،آخ دلم هیشکی کنارش نیست سر کن با خودت

کاکا نادان

submitted by Easy_Ad8478 to tark_jagh [link] [comments]


2023.03.03 14:56 Aggravating_Cold9280 سلام چطورید بچه میخوام بریکینگ بد رو دانلود کنم با زیر نویس بدون دوبله ولی هر چقدر میگردم نیست ی سایت بگید برم دانلود کنم .کلا پنج فصله دی؟

submitted by Aggravating_Cold9280 to meme_1ran [link] [comments]